Als werkers binnen de gezondheidszorg, weet u als geen ander hoe belangrijk communicatie is naar de klant. Met een goede communicatie valt en staat vaak een behandeling. Een van de vormen van communicatie is verbale communicatie. Zoals u weet, blijft er van de geboden informatie slechts een fractie hangen, het merendeel wordt gewoon niet opgenomen door de klant. Dit proces wordt nog versterkt indien men zich in een stresssituatie bevind. Het is niet altijd mogelijk om in alle rust en met een zee van tijd een ideale situatie te creëren, waarbij de informatie voorziening optimaal aangeboden kan worden.

Om nu te voorkomen dat uzelf met uw tijd in het gedrang komt, en de informatie stroom naar de klant daardoor niet optimaliseert, neem ik een deel van uw tijd over, om de vereiste informatie te verstrekken. Wat u weer tijdwinst oplevert. ( win-win situatie ) Uiteraard zal er, indien gewenst, onderling communicatie zijn, uiteraard met toestemming van de klant.

001

Wat maakt mijn werkwijze nou zo anders?

Allereerst ga ik uit van de vraagsturing van de klant, en ga daarbij vraaggericht te werk. Er wordt bij vraagsturing uit gegaan van de mogelijkheden van de klant en de kracht van de mensen. Er wordt gewerkt met de klant die zijn eigen verantwoording blijft houden.

Wat is vraagsturing?

Ondanks alle vraaggerichte euforie, in met name de beleidsnota’s van overheidswege, blijven er vele vragen onbeantwoord. Wat bedoelt men nu precies met vraaggericht werken? Kun je vraag en aanbod wel uit elkaar halen? Wie vertegenwoordigt de vraag? Hoe laat de vraag zich kennen? Wie interpreteert de vraag? Wie modelleert het aanbod op die vraag en wie toetst? Hoe verloopt de sturing in vraaggerichte organisaties? Dit zijn kwesties met een sterke politieke en maatschappelijke lading. De antwoorden verschillen per context en zijn afhankelijk van iemands opvattingen. Om een voorbeeld te geven: de behoefte van een cliënt is niet altijd hetzelfde als de vraag van een consument. Daartussen bestaan kleine verschillen met grote gevolgen. Als men onvoldoende let op de kleine verschillen, zijn de gevolgen niet te overzien. Daarom is het van belang nauwkeurig te onderzoeken wat vraagsturing in het publieke domein inhoudt. Hoe verhoudt het publieke domein zich tot de markt? In hoeverre kan men de burger en de consument aan elkaar gelijk stellen? Coenen-Hanegraaf et al. (1998) noemen enige algemene kenmerken die aan een vraaggerichte benadering verbonden zijn. Deze zijn als volgt kort samen te vatten: Er wordt bij vraagsturing uitgegaan van de mogelijkheden en de kracht van mensen. Trajecten worden ontwikkeld en uitgevoerd met de cliënt. Deze heeft een eigen verantwoordelijkheid in het traject, voert daarover zo veel mogelijk zelf de regie en maakt zo veel mogelijk eigen keuzen. Trajecten sluiten aan bij de subjectiviteit van de cliënt. Zij worden dus ontwikkeld vanuit diens wensen, motieven en mogelijk perspectieven en sluiten aan bij diens competenties. Trajecten zijn er op gericht deze competenties verder te ontwikkelen, sluiten aan bij de sociale context en worden binnen die context (in de reguliere samenleving) ontwikkeld en uitgevoerd. De relatie tussen werker en cliënt wordt gekenmerkt door respect en gelijkwaardigheid.
(bron: Laan, G. van der, Vraagsturing, professionaliteit en burgerschap. Sociale Interventie 2002 / 2 Pag. 44 – 51.)

Echte veranderingen komen alleen tot stand als mensen zelf keuzes maken, als het uit mensen zelf komt. Dat is de basisgedachte achter empowerment. Het eigen initiatief van de klant staat daarom doorlopend centraal. Het is de zaak om de eigen kracht – de “power”- van de klant naar boven te halen.

Wat zijn er voor mogelijkheden om de kwaliteit van leven te verbeteren, welke aanpassingen zouden ervoor noodzakelijk kunnen zijn
Daarin stuur ik de klant aan waardoor deze zelf aan de slag gaat om zijn kwaliteit van leven te verbeteren. Juist door de persoonlijke benadering, is er geen standaard methode, daarom maak ik gebruik van het Basismodel Casemanagement en het Functiemodel Casemanagement. Het Basismodel is een instrument om snel en systematisch inzicht te krijgen in een klantproces. Het geeft inzicht in de te stellen vragen en te bereiken resultaten. Het Functiemodel is een hulpmiddel om functies naar hun aard te analyseren en maakt helder hoe de balans in een modern zorg- en dienstverleningsproces is. Meer informatie hierover is te vinden op www.casemanagementgroep.nl.

Wanneer de klant in zijn eigen omgeving informatie tot zich neemt, blijft deze informatie beter en langer zitten, dat is de rede waarom ik naar de klanten toe ga en bij wijze van spreken aan de keukentafel met hen in gesprek ga. Daarnaast heb ik kantoorruimte tot mijn beschikking wanneer een gesprek thuis niet kan plaats vinden.

Een intake gesprek duurt minimaal 1 uur, eventuele vervolg gespreken variëren van ½ tot 1 uur , afhankelijk van de omstandigheden.

Indien men kiest voor een persoonlijke coaching bij het stopen met roken, gelden uiteraard aangepaste tijden. Ook hierin wordt gewerkt volgens het casemanager model.